W   I   T   T   E     M   A   G   I   E

P  U  R  E    N  A  T  U  R  A  L   L O V E

     
   
     
   
  &  
     
   
 

 
   
     
  Op toegang tot en gebruik van alle sites van Witte Magie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:  
     
  Copyright©WitteMagie.com. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Witte Magie en de bij haar aangesloten bedrijven, hierna genoemd De Studio, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Als u van mening bent dat er op de site inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, afbeeldingen of andere materialen neem dan contact met ons op via het contactformulier o.v.v. rechten. Het is u toegestaan fragmenten van deze site te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.  
     
  Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door De Studio. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is strikt verboden.  
     
 

Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door De Studio. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is strikt verboden.  Copyscape Premium scant  24 / 7 het World Wide Web [ Internet ] om  de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen  van de Studio  24 / 7 te beschermen.

De Studio adviseert: Denk na voordat u een klik rechts maakt en voor opslaan kiest. En daarna enig merk van  De Studio gaat pubiceren op uw  - een website. Toegekende claims van De Studio worden gepubliceerd via social media en traditionele media. Na aftrek van de [ Gepubliceerde ] juridische kosten wordt - Worden  de toegekende [ Gepubliceerde ] claim - claims - bedragen overgemaakt  - [ Op verzoek van de Studio aan de rechtbank ] toegewezen aan kleinschalige, - Uitsluitend door vrijwilligers gerunde goede doelen.  In de meeste gevallen is dit een dierenasiel of een initiatief - Ondersteuning - Begeleiding bij het overgaan.

 
     
  Witte Magie is een initiatief en handelsmerk van De Studio. De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De Studio, noch haar werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site en deze disclaimer op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten  
     
  Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel De Studio ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat De Studio verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.  
     
  Uw persoonlijke (NAW-)gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder uw toestemming. Om uw privacy te kunnen waarborgen worden uw persoonlijke gegevens versleuteld getransporteerd en bewaard, waardoor deze voor derden onleesbaar zijn. Het raadplegen van uw gegevens via internet geschiedt via een beveiligde (SSL) verbinding.  
     
  Als consument heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. De Studio hanteert het privacyreglement op basis van de Wet  Persoonsregistraties. De Studio registreert uw persoonsgegevens en neemt deze op in een bestand, om daarmee de overeenkomst die met u is aangegaan na te kunnen komen en uw orderstatus bij te kunnen houden.  
     
 

Wij nemen de door u verstrekte persoonlijke gegevens op een versleutelde wijze op in een bestand. De gegevens zijn daarmee onleesbaar voor derden. De persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn zullen nooit ter inzage aan derden worden gegeven of voor reclamedoeleinden worden gebruikt.

 
     
  Het privacyreglement omvat het recht op inzage, waarmee u heeft het recht heeft om alle gegevens in te zien die over u worden bijgehouden; het recht op een kopie van deze gegevens; het recht op verbetering van onjuiste gegevens; het recht op aanvulling van ontbrekende gegevens; het recht op verwijdering en vernietiging van (overbodige)gegevens.  
     
  De Studio verkoopt uw gegevens niet. De Studio zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij De Studio. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.  
     
  Alleen wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven mogen derden uw gegevens wel inzien. Hierop vormen de volgende situaties een uitzondering: Ouders van kinderen jonger dan 12 jaar; een curator of mentor, als zodanig benoemd door een rechter; een vertegenwoordiger, als zodanig schriftelijk vastgelegd; een belangenbehartiger of nabestaande, wanneer vaststaat dat dit in het belang van de betrokkene is.  
     
  Bestellingen die op werkdagen voor 12:00 worden ontvangen worden binnen 2 dagen verwerkt. Bestellingen worden binnen drie dagen verzonden. De aangegeven bezorgtijden gelden als indicatie. Bestellingen die buiten werkdagen om binnenkomen worden de eerstvolgende werkdag verwerkt.  
     
  Als u een bestelling plaatst ontvangt u direct na verzending van uw bestelling per mail de Track trace code zodat u het pakket kunt volgen  
     
  Meestal heeft u de bestelde artikelen binnen vijf werkdagen in huis. Als u langer dan 30 dagen moet wachten op het bestelde artikel, dan heeft u de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te verbreken.  
     
  Binnen de afkoelingsperiode van 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling is het mogelijk uw aankoop - mits in gesloten en ongeschonden staat - zonder opgaaf van redenen te retourneren. Let op: Alle verpakkingen zijn geseald met een beveiliging sticker. De verzendkosten zijn echter voor uw rekening.  
     
  Na beoordeling van uw retouraanvraag ontvangt u van ons een retourneerticket. Na ontvangst van uw retourzending ontvangt u het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten binnen 14 dagen op uw bank- of girorekening.  
     
  De administratieve gegevens van De Studio strekken tot volledig bewijs, tenzij de cliënt het tegendeel bewijst.  
     
  Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.  
     
   
   
     
  Ik ervaar dat er een negatieve flow om heen is. Wat kan ik doen ?  
  U kunt een foto reading bestellen zodat wij kunnen kijken wat het probleem is. Daarna kunnen wij u een goed advies geven. Een foto reading omvat maximaal twee email uitwisselingen na de reading.  
     
  Ik heb last van geesten of spoken in mijn leef of werkomgeving. Wat kan ik doen ?  
  Met de juiste rituelen kunnen wij uw omgeving reinigen en u adviseren zodat in de toekomt geesten, spoken [entiteiten] of demonen u niet meer hinderen en lastigvallen.  
     
  Negatieve energieën beïnvloeden mijn leven. Wat kan ik doen ?  
  Het gevoel dat negatieve energieën uw leven beïnvloeden kan voortkomen uit een depressie, burn-out of door bijwerkingen van medicijnen. Als dit bij u niet het geval is kunnen wij na een foto reading een plan van aanpak voor u maken.  
     
  Ik zou meer liefde en geluk in mijn leven willen hebben. Kunt u helpen ?  
  Wij maken krachtige en positieve spreuken. Deze kunt u bestellen in de shop.  
     
  Welke informatie heeft u nodig om een spreuk te realiseren ?  
  Als u een bestelling plaatst kunt u aangeven voor wie de spreuk is en wat uw wensen zijn met betrekking tot de spreuk. Uw wensen worden vertrouwelijk behandeld en wij garanderen uw privacy.  
     
  Kan ik aangeven op welke datum een spreuk moet gaan werken ?  
  Nee. Helaas werkt het niet zo. Als wij een spreuk en ritueel uitvoeren dan heeft dit tijd nodig om te gaan werken. Zelf gaan wij uit van twee dagen tot negentig dagen.  
     
  Bent u een heks.?  
  Nee. In studio van Witte Magie zijn Youri,- een gezegende Sjamaan en Nora, een spirituele coach - medium degenen die de spreuken schrijven en de rituelen uitvoeren. De rituelen vinden 's nachts plaats in alle sereniteit bij een juiste maanstand. Dit alles in de heilige ruimte van de studio,- en soms in de natuur als de sessies en rituelen daarom vragen.  
     
  Kan ik u bellen ?  
  De studio van Witte Magie heeft een telefoonnummer. Dat staat boven aan deze pagina. Om misverstanden en eindeloze gesprekken te voorkomen reageren wij uitsluitend per e-mail. Dan is alles ook duidelijk voor u en voor ons omdat het beschreven is. Wij gaan discreet en zorgvuldig om met uw vragen. Tijdens onze werkzaamheden kunnen wij dikwijls de telefoon niet opnemen. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.  
     
  Hoe vaak kan ik u mailen na levering van een bestelling ?  
  Een bestelling omvat maximaal twee email uitwisselingen van de studio exclusief de mail aan u na de bestelling.  
     
  Kan ik garantie krijgen op een spreuk ?  
  Een garantie op spirituele magische rituelen en ceremoniën kunnen wij helaas niet geven. Er is niemand in de wereld die dat kan doen. Door onze ervaringen kunnen wij wel zeggen dat de Witte Magie Studio niet voor niets de bekendste Witte Magie studio van Europa is. Wij halen al jaren goede resultaten met wat we doen.  
   
  TOP  
     
HOME
SHOP
DISCLAIMER
CONTACT